Trị liệu theo mô hình ESDM
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ
Trung tâm sao mai điều trị kích thích phát âm và tập nuốt cho trẻ tự kỷ bằng máy vocastim

Chính sách quyền trẻ em

Sao Mai thực hiện tốt chính sách quyền trẻ em

Sao Mai thực hiện tốt chính sách quyền trẻ em

Những điều quy định riêng đối với trẻ em khuyết tật trong Công ước Quốc tế

Những điều quy định riêng đối với trẻ em khuyết tật trong Công ước Quốc tế

Pháp luật và nguyên tắc quốc tế về quyền trẻ em

Pháp luật và nguyên tắc quốc tế về quyền trẻ em

Luật người khuyết tật Việt Nam

Luật người khuyết tật Việt Nam

Những công việc được thuê trẻ em dưới 15 tuổi

Những công việc được thuê trẻ em dưới 15 tuổi

15 hành vi cấm làm với trẻ em

15 hành vi cấm làm với trẻ em

Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Những điểm mới của Luật Trẻ em

Những điểm mới của Luật Trẻ em