Trị liệu theo mô hình ESDM
Trung tâm Sao Mai chú trọng phương pháp PHCN cho trẻ
Trị liệu giác quan giúp trẻ tự kỷ cân bằng cơ thể, điều chỉnh hành vi
Can thiệp nhóm cho trẻ tự kỷ
Trị liệu ngôn ngữ cá nhân

Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Phần 2)

2.        Giới thiệu về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

2.1.   Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng là gì?

PHCNDVCĐ là một hình thức cung cấp các biện pháp phục hồi chức năng về thể chất, tâm thần, hỗ trợ về mặt xã hội, việc làm, giáo dục và tạo ra các điều kiện thuận lợi khác tại cộng đồng để NKT có thể phát huy được hết khả năng của mình, nâng cao chất lượng cuộc sống để hoà nhập xã hội.

2.2. Sơ lược về các giai đoạn phát triển của phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại Việt Nam

 Giai đoạn 1987 – 1992: thí điểm triển khai ở một số tỉnh, đầu tiên ở Tiền Giang 1987, sau đó ở Hải Hưng và Vĩnh Phú.

Giai đoạn 1993 – 1997: mở rộng sang nhiều tỉnh khác theo chủ trương của Bộ Y tế với sự tài trợ của một số tổ chức phi chính phủ.

Giai đoạn 1998 đến nay (2005): 46/62 tỉnh thành trong cả nước có chương trình PHCNDVCĐ.

 2.3. Mục tiêu của phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng đến 2010

PHCNDVCĐ phủ kín 80% số tỉnh, 80% huyện, 80% xã.

70% NKT được quản lý tại cộng đồng.

Có chương trình và tài liệu chuẩn.

Có đội ngũ giảng viên về PHCN chuẩn.

2.4. Những người tham gia chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

NKT là trung tâm của chương trình.

Gia đình NKT.

Các thành viên của cộng đồng và các ban ngành ở các tuyến khác nhau:

Các thành viên Ban Điều hành như: lãnh đạo chính quyền, đại diện y tế,giáo dục, TBXH, UB DSGĐ &TE.

Nhân viên y tế.

Giáo viên.

Cán bộ TBXH.

Cán bộ UB DSGĐ & TE.

Các tổ chức xã hội: học viên chữ thập đỏ, tổ chức Phụ nữ, Thanh niên,Cựu chiến binh.

2.5. Các hoạt động trong chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

PHCN dựa vào gia đình: phát hiện, huấn luyện và giúp đỡ NKT.

Khám phân loại khuyết tật theo tuyến: tuyến dưới gửi khám tuyến trên, tuyến trên tham vấn cho tuyến dưới. 

Sản xuất các dụng cụ trợ giúp PHCN theo kỹ thuật thích nghi từ nguyên liệu sẵn có ở cộng đồng.

Nâng cao nhận thức về khuyết tật cho những người tham gia chương trình PHCNDVCĐ.

Hợp tác đa ngành và huy động mọi nguồn lực của cộng đồng.

Nâng cao năng lực cho NKT, gia đình, tình nguyện viên, cán bộ PHCN, cán bộ quản lý PHCN ở mọi tuyến.

Trợ giúp TKT học hành (giáo dục).

Giúp đỡ đào tạo nghề, tăng thu nhập cho NKT và gia đình. Tạo môi trường thích nghi tại nhà và môi trường xung quanh. Xây dựng các văn bản pháp lý, chính sách liên quan tới NKT. Thành lập và giúp đỡ các nhóm tự lực, các tổ chức của NKT

Tư vấn về các vấn đề liên quan tới khuyết tật cho NKT và gia đình.

 2.6. Tài chính cho chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng

Kinh phí và vật chất trợ giúp cho người khuyết tật và gia đình được huy động từ các nguồn

Bảo hiểm y tế, phúc lợi xã hội, trợ giúp giáo dục, trợ giúp phẫu thuật, các dụng cụ phương tiện, vay vốn. 

Kinh phí nhà nước (Bộ LĐTBXH, UB DSGĐ & TE).

Các tổ chức xã hội (Hội Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ...).

Đóng góp của địa phương: UBND, các doanh nghiệp, các công ty, cá nhân...).

Các hình thức động viên các cộng tác viên khi tham gia chương trình

Miễn lao động công ích, miễn học phí, cấp gạo, vải/áo quần, lương, quà, chứng chỉ, có chế độ ưu tiên cho một số quyền lợi.

Đóng góp của địa phương: UBND. 

2.7. Trợ giúp cho người khuyết tật và gia đình

Trong quá trình tham gia vào các hoạt động PHCNDVCĐ, NKT và gia đình sẽ nhận được sự trợ giúp về chuyên môn kỹ thuật cần thiết từ cộng tác viên cho tới cán bộ PHCN của xã, huyện và Tỉnh.

Cộng tác viên có thể trợ giúp người khuyết tật và gia đình về

Phát hiện khuyết tật.

Can thiệp PHCN tại nhà. 

Giới thiệu NKT tới các cơ sở y tế để khám, phân loại và đánh giá nhu cầu.

Cán bộ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tuyến xã có thể trợ giúp người khuyết tật và gia đình về

Phát hiện, chẩn đoán.

Can thiệp PHCN tại nhà.

Cán bộ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tuyến Huyện có thể trợ giúp người khuyết tật và gia đình thông qua

Khám và chẩn đoán.

Can thiệp PHCN tại nhà, tại Viện.

Những vấn đề mà cán bộ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tuyến Tỉnh có thể trợ giúp trực tiếp cho người khuyết tật và gia đình gồm 

Khám và chẩn đoán. 

Can thiệp PHCN tại nhà, tại Viện.

Ngoài ra, người khuyết tật khác trong cộng đồng cũng có thể giúp đỡ nhau, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hay cùng nhau thành lập các nhóm tự lực

2.8. Hệ thống trợ giúp người khuyết tật tại gia đình

 

 

Người

 

 

 

Cộng tác viên

 

Cán bộ PHCN

 

Cán bộ PHCN

 

Cán bộ PHCN

 

Chuyên gia

 

 

 

Gia đình

 

 

 

 

 

PHCN tuyến

 

 

khuyết tật

 

 

PHCNDVCĐ

 

cộng đồng

 

huyện

 

tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người

l

Chia sẻ kinh

l

Can thiệp

l

Phát hiện

l

Phát hiện,

l

Khám và

l

Khám và

l

Khám và chẩn

khuyết tật

 

nghiệm.

 

PHCN tại nhà.

 

khuyết tật.

 

chẩn đoán.

 

chẩn đoán.

 

chẩn đoán.

 

đoán.

 

l

Thành lập tổ

l

Như CTV.

l

Can thiệp

l

Can thiệp

l

Can thiệp

l

Can thiệp

l

Can thiệp PHCN

 

 

chức NKT.

 

 

 

PHCN tại nhà.

 

PHCN tại nhà.

 

PHCN tại nhà

 

PHCN tại nhà

 

dựa vào Viện.

 

l

Như CTV.

 

 

 

 

 

 

 

tại Viện.

 

tại Viện.

l

Phát triển TL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia đình

l

Như CTV.

l

Chia sẻ kinh

l

Trợ giúp tại

l

Trợ giúp gia

l

Trợ giúp gia

l

Trợ giúp gia

l

PHCN và học

 

 

 

 

nghiệm.

 

nhà, gia đình

 

đình và giáo

 

đình tại nhà

 

đình tại nhà

 

hành dựa vào

 

 

 

l

Tạo các nhóm

l

Giáo dục

 

dục

 

tại Viện

 

và dựa vào

 

Viện.

 

 

 

 

tự lực, các hội

 

 

 

 

l

Giáo dục

 

Viện

l

Phát triển tài

 

 

 

 

NKT.

 

 

 

 

 

 

l

Giáo dục

 

liệu.

 

 

 

l

Như CTV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tác viên

l

Thông tin về

l

Thông tin về

l

Chia sẻ kinh

l

Tập huấn cơ

l

Trợ giúp tập

l

Tập huấn nâng

l

Tập huấn nâng

PHCNDVCĐ

 

tình trạng cá

 

tình trạng

 

nghiệm,

 

bản, giám sát

 

huấn cơ bản.

 

cao.

 

cao.

 

 

nhân.

 

NKT.

 

thông tin và

 

và trợ giúp

l

Tập huấn nâng

l

Phát triển tài

l

Phát triển tài

 

 

 

 

 

 

trợ giúp.

 

từng công

 

cao.

 

liệu.

 

liệu.

 

 

 

 

 

 

 

 

việc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin khác

Video
Cách nhận biết trẻ tự kỷ
phim tài liệu nhận thức về trẻ tự kỷ
Vì sao trẻ bị tự kỷ?
Kỷ niệm 20 năm thành lập trung tâm Sao Mai
Bản đồ